อบรมโครงการสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

alt

         ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กำหนดดำเนินโครงการสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีน้ำใจในการใช้ถนน โรงเรียนนาน้อยได้ส่ง ครู 1 ท่าน และนักเรียน 3 คน เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อไป
ภาพกิจกรรม คลิกที่นี