อบรมพัฒนาคุณภาพโภชนาการ

alt

       โรงเรียนนาน้อยดำเนินการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพโภชนาการสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโภชนาการของโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเสี้ยวดอกขาว
ภาพกิจกรรม  คลิก